รายวิชาภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

ทั้งในรูปแบบของ E-book และ Google Classroom ควบคู่กับการสอนในห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่แปลงตลอดเวลา

อารีรัตน์ แย้มยิ้ม

แต่ละภาษาจะมีลักษณะของตนเอง โดยพิจารณาจากเสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษาและองค์ประกอบของพยางค์และคำ การรู้ลักษณะภาษาไทยทำให้สามารถใช้ถ้อยคำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติได้สืบไป